Błędy medyczne

Problematyka odszkodowań za tzw. błędy medyczne nabiera coraz większego znaczenia. Jest to związane m.in. z coraz większą znajomością praw pacjentów, świadomości na temat występującego problemu. Poszkodowani coraz częściej nie boją się etykiety “pacjent roszczeniowy” i kierują pozwy do Sądów, aby szkoda, którą ponieśli została im w pewien sposób zrekompensowana, ale jak wiadomo i tak żadne pieniądze nie wrócą im zdrowia, które niejednokrotnie przez nieprawidłowe działanie lekarzy zostało im bezpowrotnie zabrane.

CZYM JEST BŁĄD LEKARSKI?

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 01 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54) wskazano, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Innymi słowy błąd medyczny to naruszenie reguł postępowania zawodowego, które nakazują konkretne zachowania i działania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

Do najczęstszych postaci błędu medycznego należą:
-zaniechania w diagnostyce,
-błędna diagnoza,
-zaniechania w leczeniu,
-nieprawidłowe leczenie (w szczególności błędny wybór sposobu leczenia, nierzetelnie przeprowadzane zabiegi, błędy podczas samych zabiegów, podawanie niewłaściwych leków, niewłaściwe metody rehabilitacji, niepoprawna opieka nad pacjentem podczas jego pobytu w placówce służby zdrowia).
czytaj dalej >>

RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

W dotychczasowym orzecznictwie oraz literaturze rozróżnia się różne rodzaje błędów medycznych, ze względu na specyfikę tego problemu. Z całą pewnością posługiwanie się przez poszkodowanego konkretnymi kategoriami błędów medycznych ułatwi mu dokładne sformułowanie żądań i roszczeń.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje błędów medycznych: błąd diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, rokowania, organizacyjny oraz informacyjny.

BŁĘDY MEDYCZNE W KONTEKŚCIE POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY

Do błędów lekarskich dochodzi omalże w każdej dziedzinie medycyny. Wiele zależy od personelu medycznego, organizacji placówki, ale również ryzyka danego zabiegu czy operacji.

Do najczęstszych błędów lekarskich dochodzi w następujących dziedzinach medycyny: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, gastroenterologia, gastrologia, ginekologia i położnictwo, interna, kardiologia, neurologia, okulistyka, onkologia, stomatologia, urologia.

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚWIADCZEŃ ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Wszelkie przyznawane świadczenia za błąd medyczny winny być obliczane indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od tego, jak poważne konsekwencje finansowe i zdrowotne poniósł poszkodowany w związku z zaniedbaniem. Pacjenci często mówią, że chcą odszkodowanie za błąd medyczny, ale tak naprawdę mowa jest o trzech rodzajach świadczeń, tj. zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie i renta.

MOŻLIWE DROGI UZYSKANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA, ODSZKODOWANIA I RENTY

Uzyskanie zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty z tytułu błędu lekarskiego jest bardzo długotrwałym procesem. Nie jest tu wymagana tylko specjalistyczna wiedza prawnicza, ale również medyczna. Wiedza ta jest wymagana, aby dochodzić skutecznie swoich praw i żądać wypłaty należnych świadczeń. Najpierw jest droga ugodowa, a w tym negocjacje ze szpitalem i ubezpieczycielem oraz Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a jeśli droga ugodowa okazuje się bezskuteczna to pozostaje droga sądowa. Zarówno na drodze ugodowej jak i sądowej przydatna może okazać się prywatna opinia, a wymagane będzie zawiadomienie do prokuratury. Proponujemy kompleksowe prowadzenie spraw o błędy medyczne i reprezentowanie poszkodowanego zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Każde roszczenie majątkowe przedawnia się. Oznacza to, że po pewnym okresie od zdarzenia, z którym związana jest odpowiedzialność podmiotu leczniczego, dochodzenie jakiegokolwiek świadczenia staje się niemożliwe. Poniżej zostaną wymienione ogólne kryteria dla oceny czy dane roszczenie jest przedawnione czy nie.

1. W przypadku wyrządzenia szkody na osobie, roszczenie o naprawienie tej szkody ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Natomiast okres ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

2. W przypadku wyrządzenia szkody na osobie w wyniku zbrodni lub występku roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

3. W przypadku przedawnienia roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

ZAKAŻENIA SZPITALNE

Zakażenia szpitalne to rozpoznane klinicznie i potwierdzone laboratoryjne zakażenie, które powstaje w czasie hospitalizacji i ujawnia się podczas pobytu w szpitalu lub po wypisaniu chorego do domu.

Najczęstsze zakażenia szpitalne: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus, Enterobacter, Escherichia coli, Clostridium difficile, Acinetobacter, zapalenie wątroby (HBV lub HCV), HIV.
czytaj dalej >>

STATYSTYKA BŁĘDY MEDYCZNE

To od lekarza zależy życie i zdrowie pacjenta, którego nie można kupić za żadne pieniądze, dlatego oczekuje się od niego o wiele większego profesjonalizmu i dokładności niż od osoby z jakąkolwiek inną profesją.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, aż 16% hospitalizowanych pacjentów zapada na choroby lub umiera wskutek błędów lekarzy.

W niektórych krajach prowadzi się monitoring błędów lekarskich, takim państwem są między innymi Stany Zjednoczone. Z monitoringu wynika, iż dochodzi do 800 tysięcy zgonów rocznie, wynikających z błędnego leczenia. Na podstawie prowadzonych statystyk ustalono, że pacjent, który przebywa na oddziale intensywnej terapii podawany jest średnio 178 czynnościom, a z nich 1,7 jest błędna, co oznacza jednoprocentowy współczynnik niepowodzeń. Podsumowując prowadzone w Stanach Zjednoczonych statystyki, błędy lekarskie w USA stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów i uszkodzeń organizmu.

A jak wygląda statystyka w Polsce?

PRAWA PACJENTA

Zadośćuczynienie dotyczy niemajątkowej szkody na osobie, czyli głównie bólu i cierpień psychicznych poszkodowanego oraz naruszenia praw pacjenta. Kwestię praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Katalog tych praw obejmuje jedenaście ogólnych praw.

NASZE DOŚWIADCZENIE – TWOJA WYGRANA

W ciągu kilku ostatnich lat coraz więcej mówi się o błędach lekarskich i odszkodowaniach z tego tytułu, jednak jest to bardzo trudna walka. Powszechnie wiadomo, iż lekarze często nie przyznają się do popełnionych błędów. Dlatego konieczne jest spore doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z sektorem medycznym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść poszkodowanego. Posiadamy wyspecjalizowany zespół w tej dziedzinie, więc powierz sprawę profesjonalistom.