Błąd medyczny

Błąd medyczny

Problematyka odszkodowań za tzw. błędy medyczne nabiera coraz większego znaczenia. Jest to związane m.in. z coraz większą znajomością praw pacjentów, świadomości na temat występującego problemu. Poszkodowani coraz częściej nie boją się etykiety „pacjent roszczeniowy” i kierują pozwy do Sądów, aby szkoda, którą ponieśli została im w pewien sposób zrekompensowana, ale jak wiadomo i tak żadne pieniądze nie wrócą im zdrowia, które niejednokrotnie przez nieprawidłowe działanie lekarzy zostało im bezpowrotnie zabrane.

Błąd medyczny

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNY

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 01 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54) wskazano, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Innymi słowy błąd medyczny to naruszenie reguł postępowania zawodowego, które nakazują konkretne zachowania i działania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.
Do najczęstszych postaci błędu medycznego należą:
-zaniechania w diagnostyce,
-błędna diagnoza,
-zaniechania w leczeniu,
-nieprawidłowe leczenie (w szczególności błędny wybór sposobu leczenia, nierzetelnie przeprowadzane zabiegi, błędy podczas samych zabiegów, podawanie niewłaściwych leków, niewłaściwe metody rehabilitacji, niepoprawna opieka nad pacjentem podczas jego pobytu w placówce służby zdrowia).

RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

W dotychczasowym orzecznictwie oraz literaturze rozróżnia się różne rodzaje błędów medycznych, ze względu na specyfikę tego problemu. Z całą pewnością posługiwanie się przez poszkodowanego konkretnymi kategoriami błędów medycznych ułatwi mu dokładne sformułowanie żądań i roszczeń.
Możemy wyróżnić następujące rodzaje błędów medycznych: błąd diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, rokowania, organizacyjny oraz informacyjny.

BŁĘDY MEDYCZNE W KONTEKŚCIE POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY

Do błędów lekarskich dochodzi omalże w każdej dziedzinie medycyny. Wiele zależy od personelu medycznego, organizacji placówki, ale również ryzyka danego zabiegu czy operacji.
Do najczęstszych błędów lekarskich dochodzi w następujących dziedzinach medycyny: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, gastroenterologia, gastrologia, ginekologia i położnictwo, interna, kardiologia, neurologia, okulistyka, onkologia, stomatologia, urologia.

WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚWIADCZEŃ ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Wszelkie przyznawane świadczenia za błąd medyczny winny być obliczane indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od tego, jak poważne konsekwencje finansowe i zdrowotne poniósł poszkodowany w związku z zaniedbaniem. Pacjenci często mówią, że chcą odszkodowanie za błąd medyczny, ale tak naprawdę mowa jest o trzech rodzajach świadczeń, tj. zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie i renta.

MOŻLIWE DROGI UZYSKANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA, ODSZKODOWANIA I RENTY

Uzyskanie zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty z tytułu błędu lekarskiego jest bardzo długotrwałym procesem. Nie jest tu wymagana tylko specjalistyczna wiedza prawnicza, ale również medyczna. Wiedza ta jest wymagana, aby dochodzić skutecznie swoich praw i żądać wypłaty należnych świadczeń. Najpierw jest droga ugodowa, a w tym negocjacje ze szpitalem i ubezpieczycielem oraz Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a jeśli droga ugodowa okazuje się bezskuteczna to pozostaje droga sądowa. Zarówno na drodze ugodowej jak i sądowej przydatna może okazać się prywatna opinia, a wymagane będzie zawiadomienie do prokuratury. Proponujemy kompleksowe prowadzenie spraw o błędy medyczne i reprezentowanie poszkodowanego zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym.

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.