Inne poniesione szkody

Inne poniesione szkody

Każdy człowiek może doznać pewnych szkód, które w prawie nazywają się szkodami na osobie. Do tych szkód bardzo często dochodzi w ognisku domowym, mowa o znęcaniu się psychicznym i fizycznym. Najczęściej ofiarami przemocy domowej staje się żona i dzieci, ale nie jest to regułą. Do szkód na osobie zaliczamy:
– uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała)
– wywołanie rozstroju zdrowia,
– pozbawienie życia,
– wolności,
– swobody sumienia,
– wizerunek,
– nazwiska lub pseudonimu,
– tajemnicy korespondencji,
– nietykalności mieszkania.

Inne poniesione Szkody

ODSZKODOWANIA ZA INNE PONIESIONE SZKODY

Naprawa szkód może być zrealizowana poprzez zwrot wszelkich kosztów związanych z zaistniałą sytuacją. Do zwrotów dochodzą także zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Szczegółowa lista tematów, których możemy dochodzić: zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie, rozstrój nerwowy, szkody moralne, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, koszt leczenia, koszt specjalnej diety, koszt dojazdów bliskich do poszkodowanego, koszt zabiegów rehabilitacyjnych, dojazdu, sanatoriów, koszt sprzętu medycznego, koszt przystosowania miejsca zamieszkania, zwrot utraconych wpływów z tytułu zwolnienia lekarskiego, zwrot dochodów oraz składek emerytalnych( I i II filar), zwrot za nie podjęcie przyrzeczonej pracy zarobkowej przez przyszłego pracodawcę, wypłata renty wyrównawczej, koszty uroczystości pogrzebowej, wypłata renty dla członków najbliższej rodziny, odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, wypłata renty fakultatywnej.

ODSZKODOWANIA ZA ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i kiedy następuje jego zmiana?
Plan zagospodarowania przestrzennego (PZP) określa przeznaczenie, sposób zagospodarowania, a także warunki zabudowy nieruchomości. Nawet najmniejsza zmiana może wpłynąć na jej wartość. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) może zostać zmieniony z różnych przyczyn np. z powodu planowanej budowy drogi lub autostrady w pobliżu działki, lub z powodu umieszczenia na działce urządzeń przesyłowych (słupy energetyczne, rurociągi, gazociągi itp.), a także wtedy kiedy rada gminy lub miasta uzna zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (PZP) za konieczną.
Komu przysługuje odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?
Zasady otrzymywania odszkodowań za uchwalenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (PZP) reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O odszkodowanie od gminy może ubiegać się właściciel nieruchomości, ale również użytkownik wieczysty.
W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?
Odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy ze względu na uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) korzystanie z nieruchomości lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Roszczenie przysługuje także wtedy, kiedy ograniczenia dotknęły tylko części nieruchomości. Również utrata wartości działki stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania.
Czego można żądać od gminy w takiej sytuacji?
Właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu możesz żądać od gminy wypłaty odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodą, bądź wykupienia nieruchomości lub jej części bądź też zamiany nieruchomości. Wybór sposobu realizacji roszczenia należy do właściciela lub użytkownika wieczystego.
Jak długo trwa dochodzenie roszczeń?
Art. 37 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że gmina jest zobowiązana do realizacji roszczenia w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w wykupie nieruchomości właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługują odsetki ustawowe.

ZWROT EKWIWALENTU ZA NOCLEGI ZA GRANICĄ

Każdemu kierowcy pracującemu w transporcie międzynarodowym, który w przeciągu ostatnich 3 lat jeździł za granicą jako kierowca TIR-a i nocował w kabinie, należy się zwrot ryczałtu za te noclegi.
Kierowcom tym, na trasach międzynarodowych przysługują zarówno diety jak i ryczałty za nocleg, tak jak innym pracownikom wyjeżdżającym w podróż służbową.
Pracodawcy twierdzą, że skoro w kabinach ciężarówek są miejsca do spania, lodówki, zbiorniki z czystą wodą, szafki i ogrzewanie, to ich pracownicy nie muszą nocować w motelach i nie należy im się ryczałt z tego tytułu.
W świetle obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa takie twierdzenie jest bezpodstawne.
Podstawa prawna
Ryczałt za noclegi w kabinie TIR-a
W zależności od tego ile dni i w jakim kraju kierowca nocował w kabinie ciężarówki w ciągu ostatnich 3 lat jest przeliczana kwota, którą winien pracodawca wypłacić pracownikowi.
Standardowe odszkodowanie z tego tytułu to kwota między 15 000,00 a 80 000,00 zł.
Kierowco TIR-a! Jako jedna z nielicznych firm na polskim rynku posiadamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz, a my już powiemy Tobie co należy zrobić, aby otrzymać ekwiwalent za noclegi za granicą.

ODSZKODOWANIA ZA ZNISZCZENIA MIENIA

Zniszczenie mienia to wg Kodeksu Cywilnego art. 288 czyn, który sprowadza się do niszczenia cudzej rzeczy, uszkodzenia lub uczynienia rzeczy całkowicie niezdatnej do użytku. Uszkodzenie mienia to nic innego jak naruszenie materii rzeczy, zaś uczynienie niezdatnej do użytku polega na pozbawieniu części lub całości cech użytkowych.
Najczęściej spotykamy się ze zniszczonymi:
– pojazdami,
– mieszkaniami,
– domami,
– elewacjami budynków,
– budowlami,
– maszynami.
Jeśli Twoje mienie zostało zniszczone należy Ci się odszkodowanie.

INNE PONIESIONE SZKODY

Jeżeli doznałeś jakiejkolwiek krzywdy z winy osób trzecich, należy Ci się odszkodowanie!
Ubezpieczyciel zaniżył lub odmówił wypłaty odszkodowania za wypadek?
Nie wiesz jak dochodzić swoich praw?
Chcesz aby profesjonaliści zajęli się Twoim odszkodowaniem?
Zadbamy o Twój interes!
Bez kosztów wstępnych.
Za darmo przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy co najlepiej zrobić!

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.