Leksykon

Leksykon

Amesto Kancelaria Odszkodowań funkcjonuje na polskim rynku od kilku lat i jest cennym wsparciem dla osób poszkodowanych wskutek różnych zdarzeń losowych. Specjalizuje się w dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania.

Stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy, realizując potrzeby każdego klienta z osobna. Powierzając sprawę w nasze ręce poszkodowany ma pewność, że sprawa od początku do końca będzie prowadzona w profesjonalny sposób oraz będzie na bieżąco informowany o przebiegu sprawy.

ROSZCZENIE
Roszczenie jest pojęciem określającym możliwość, a wręcz uprawnienie do żądania określonych zachowań, ich spełnienia lub zaniechania przez konkretną osobę. Uprawnienie to wynika z naruszeń przepisów prawa cywilnego, między innymi naruszeń prawa własności, niedotrzymania warunków umowy sprzedaży, dopuszczenia się czynu niedozwolonego. Osoba poszkodowana, wobec której doszło do tych naruszeń – wierzyciel, ma możliwość domagania się od osoby, która się ich dopuściła, to jest od dłużnika, czynności mających na celu naprawienie powstałej szkody. Takimi czynnościami mogą być wypłata odpowiedniego świadczenia, wykonanie lub zlecenie naprawy, zaniechanie działań na szkodę wierzyciela, itp.


WYPADEK PRZY PRACY ROLNICZEJ
Wypadkiem przy pracy rolniczej określa się analogicznie do wypadku przy pracy, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, a które dodatkowo nastąpiło na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ubezpieczonego, bądź gospodarstwa rolnego gdzie poszkodowany stale pracuje, lub gospodarstwa domowego związanego z gospodarstwem rolnym. Za wypadek przy pracy rolniczej uznany może zostać także wypadek w drodze z miejsca zamieszkania do gospodarstwa rolnego i z powrotem, a także wypadek podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej poza terenem gospodarstwa, oraz w drodze do miejsc wykonywania tych czynności.


ZASIŁEK POGRZEBOWY
Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem mającym wspomóc rodzinę zmarłego w trudnej sytuacji, jaką jest śmierć najbliższego członka rodziny. Zasiłek pogrzebowy przyznaje się najbliższej osobie (małżonkowi, dzieciom, rodzicom), która pokryła koszty pogrzebu. Świadczenie to jest należne w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub członka jej rodziny, osoby pobierającej rentę lub emeryturę, a także osoby spełniającej warunki do uzyskania i pobierania emerytury. Aktualnie zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez ZUS lub KRUS, przyznawany jest w kwocie 4.000 zł.


ZASTĘPSTWO PROCESOWE
Zastępstwo procesowe jest czynnością polegającą na reprezentowaniu klienta w sądzie, przez osobę do tego upoważnioną przez niego. Osoba ta musi być kompetentną w postępowaniach sądowych, posiadającą odpowiednie uprawnienie do występowania przed sądem. Taką osobą może być adwokat lub radca prawny. Zastępstwo procesowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy klientem i osobą, która ma zastępować go w sądzie. Konieczne w związku z tym jest udzielenie przez klienta tzw. pełnomocnictwa procesowego do reprezentacji.


TRWAŁY PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU
Trwały procentowy uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujący upośledzenie organizmu. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest zawsze w procentach przez komisję lekarską w oparciu o tabele ” norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu”. Tabela ta jest jednym z czynników, na podstawie której określana jest wysokość odszkodowania.


RZECZNIK PRAW PACJENTA
Rzecznik praw pacjenta to organ administracji rządowej powołany do spraw związanych z ochroną praw pacjenta. Jego zadaniem jest dbanie i kontrola nad prawami pacjenta w szpitalu i w innych placówkach medycznych. Najważniejszymi zadaniami rzecznika praw pacjenta są: informowanie Pacjentów o ich prawach, przyjmowanie skarg od pacjentów na działalność placówek medycznych z którym NFZ podpisał kontrakty na wykonywanie świadczeń medycznych.


CHOROBA ZAWODOWA
Choroba zawodowa jest skutkiem działania szkodliwych czynników dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub w sposobie wykonywania jej. Czynniki te wymienione są w specjalnym wykazie chorób zawodowych. Choroby zawodowe występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach ( np. w ciągłym hałasie, w miejscach o dużym promieniowaniu, tp.)


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Odpowiedzialność cywilna to odpowiedzialność, jaką człowiek ponosi w wyniku wyrządzenia szkody drugiej osobie. W związku z wyrządzoną szkodą powstaje zobowiązanie do naprawienia jej. To zobowiązanie może być zrealizowane w postaci wypłaty odpowiedniego świadczenia odszkodowawczego. Istnieje również możliwość przywrócenia tej uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego (np. naprawa lub wymiana zniszczonych drzwi).


PEŁNOMOCNICTWO
Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna (oświadczenie woli), która polega na tym, że mocodawca upoważnia osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych zawartych w pełnomocnictwie.


TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE
Towarzystwa ubezpieczeniowe to przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową. Funkcjonują one w formie spółki akcyjnej, lub na zasadzie “wzajemności” ( Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych) w oparciu o przepisy prawa polskiego. Towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpiecza klientów lub ich własność od ryzyka zdarzeń losowych takich jak: nieszczęśliwe wypadki, koszty leczenia, inwalidztwo lub śmierć.


ZNISZCZENIE MIENIA
Zniszczenie mienia to czyn zabroniony przez art 288 k.k. Jest to występek polegający na niszczeniu rzeczy, uszkodzeniu lub uczynieniu jej niezdatną do użytku. Czyn ten podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


ZAKAŻENIE SZPITALNE
Zakażenie szpitalne jest to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w szpitalu lub innej placówce opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy choroba w okresie udzielania świadczeń nie była na etapie wylęgania (np. zakażenie bakteryjne) lub gdy choroba wystąpiła po udzieleniu świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby (np.WZW typu B, WZW typu C). Zakażenie uznaje się za szpitalne, jeśli wystąpiło w okresie 48-72 godzin od udzielenia świadczeń medycznych.


CZYN NIEDOZWOLONY
Czyn niedozwolony zwany również deliktem, oznacza świadome lub nieświadome działanie lub zaniechanie człowieka, będące sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, na skutek którego dochodzi do powstania szkody. Czyn niedozwolony nakłada na osobę odpowiedzialną obowiązek naprawienia szkody. Jego konsekwencją jest więc powstanie zobowiązania między sprawcą szkody a poszkodowanym, w którym sprawca powinien szkodę naprawić poprzez przywrócenie rzeczy do stanu sprzed powstania szkody, bądź pieniężną rekompensatę na rzecz poszkodowanego.


ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY
Związek przyczynowy lub też związek przyczynowo – skutkowy określa zależność pomiędzy dwoma sytuacjami lub stanami rzeczy, w których jedna jest przyczyną a druga jest jej skutkiem. Określenie związku przyczynowo – skutkowego jest jedną z przesłanek do przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę przez osobę lub podmiot zobowiązany do jej naprawienia. W działalności ubezpieczeniowej, w przypadku niewskazania takiego związku pomiędzy zawinionym zachowaniem a powstałą w jego wyniku szkodą, odpowiedzialność nie zostanie przyjęta przez ubezpieczyciela, w wyniku czego odmówi on wypłaty odszkodowania.


KODEKS CYWILNY
Kodeks cywilny jest zbiorem przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego regulujących między innymi prawo osobowe, małżeńskie, rodzinne, spadkowe, który został usystematyzowany według określonych reguł.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest planem przyjmowanym w postaci uchwały rady gminy, który jednoznacznie określa przeznaczenie danego terenu, uwzględniając przy tym warunki jego zagospodarowania, warunki zabudowy itp. Plan miejscowy jest podstawą, na bazie której ustanawia się przepisy obowiązujące na tym terenie i wydaje się decyzje administracyjne.


POLSKIE BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w skrócie PBUK) jest organizacją, do której należeć muszą wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzące ubezpieczenia komunikacyjne OC, to jest obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. PBUK wykonuje zadania określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zajmuje się między innymi organizacją likwidacji szkód spowodowanych na terenie Polski przez uczestników zagranicznych, wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta), zawieraniem z Biurami Narodowymi z innych państw Systemu Zielonej Karty umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest sytuacją, w której pomimo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za to zdarzenie. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody, za którą powinno zostać wypłacone odpowiednie świadczenie, ubezpieczyciel skutecznie odmówi przyznania świadczenia, jeśli doszło do niej w okolicznościach wyłączających jego odpowiedzialność. Taką sytuacją może być między innymi rażące niedbalstwo osoby ubezpieczonej lub jej umyślne działanie prowadzące do powstania zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli szkody. Wszystkie przypadki, których zaistnienie może zwolnić ubezpieczyciela od odpowiedzialności za szkodę określone są Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie UFG) jest instytucją powołaną w 1990 roku, której głównym zadaniem jest zaspokojenie roszczeń poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, w przypadku, gdy sprawca takiego zdarzenia nie posiadał polisy ubezpieczenia OC, bądź też nie został zidentyfikowany.

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.