Porady eksperta

Porady eksperta

Amesto Kancelaria Odszkodowań specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań. Jesteśmy również dla Naszych Klientów, aby im pomóc oraz uświadomić jakie przyslugują im prawa.

Porady Eksperta

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
Życie stanowi najwyższą wartość, dlatego też jak każdą inną wartość można je ubezpieczyć.
Ubezpieczenie takie opcjonalnie może obejmować swoim zakresem wiele dodatkowych zdarzeń, ale jego podstawową funkcją jest ubezpieczenie życia osoby objętej ochroną ubezpieczeniową. W przypadku takiego ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest osobie uposażonej w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenia takie zawierane są, więc w celu zabezpieczenia przyszłości osób najbliższych.

UPADEK NA OBLODZONEJ LUB NIEODŚNIEŻONEJ POWIERZCHNI

Do bardzo wielu nieszczęśliwych wypadków dochodzi na drodze lub chodniku podczas zwyczajnego poruszania się pieszych.Najwięcej takich wypadków zdarza się w zimie, na oblodzonej bądź nieodśnieżonej powierzchni. Za każdy fragment drogi czy chodnika przeznaczony do ruchu, w tym ruchu pieszego odpowiedzialny jest jego właściciel lub zarządca. To on odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim, niezagrażającym bezpieczeństwu stanie. W przypadkach, gdy doznałeś obrażeń lub urazów podczas upadku na nawierzchni, która była oblodzona, nieodśnieżona lub uszkodzona, możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie za powstałą szkodę właśnie od osoby odpowiedzialnej za odpowiednie utrzymanie tego terenu.

ZASIEDZENIE
Zasiedzenie jest nabyciem jakiegoś określonego prawa na skutek samoistnego posiadania konkretnej rzeczy wraz z upływem odpowiedniego okresu czasu.
Aby można było stwierdzić zasiedzenie, na przykład nieruchomości, konieczne jest jej samoistne posiadanie, to jest władanie nią w sposób, w jaki robi to właściciel (zabudowa, uprawa, opłacanie rachunków).
Wymagany czas takiego posiadania rzeczy jest zależny do tego, czy następuje ono za przyzwoleniem prawowitego właściciela czy też bez jego zgody.
Innym rodzajem zasiedzenia jest zasiedzenie służebności. Dotyczy ono posadowionych na nieruchomości linii przesyłowych na przykład linii energetycznych lub gazociągów, które kiedyś zostały przeprowadzone przez działkę, a firma, do której należą, korzysta z nich bez umowy i opłat.
Po upływie określonego czasu owa firma może wystąpić o zasiedzenie. Stwierdzenie zasiedzenia skutecznie uniemożliwi uzyskanie odszkodowania lub wynagrodzenia z tytułu obecności tych linii przesyłowych na posesji jej właścicielowi.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest, jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku, którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Niestety wiele nieszczęśliwych wypadków w rozumieniu powszechnym nie spełnia tej definicji i nie jest tym samym uznawanych za nieszczęśliwy wypadek, a jedynie za wypadek.
Okazuje się, że przytoczona definicja jest przestrzegana w sposób bardzo dosłowny w momencie, gdy poszkodowana w nieszczęśliwym wypadku osoba posiada polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i domaga się należnego z tego tytułu świadczenia.
Ubezpieczyciele nader często odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za nieszczęśliwy wypadek.
Skontaktuj się z nami, a my sprawdzimy dla Ciebie czy odmowa ubezpieczyciela jest zasadna.

RYCZAŁT ZA NOCLEG W KABINIE TIRA
W przypadku odbywania przez pracownika zagranicznej podróży służbowej, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu bezpłatny nocleg.
Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, zobowiązany jest do zwrotu kosztów noclegu poniesionych przez pracownika lub wypłaty ryczałtu za nocleg.
Ryczałt za nocleg jest świadczeniem, które przysługuje pracownikowi będącemu w podróży służbowej, w przypadku, gdy pracownik nie jest w stanie wykazać poniesienia kosztów noclegu.
Uwagę należy zwrócić na fakt, że zapewnienie przez pracodawcę miejsca do spania w samochodzie ciężarowym nie jest równoznaczne z zapewnieniem bezpłatnego noclegu. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14).
Nocleg powinien obejmować poza miejscem do spania dostęp do infrastruktury sanitarno-higienicznej, a wiec chociażby możliwość skorzystania z prysznica. Samo zapewnienie miejsca do spania nie może być równoznaczne z zapewnieniem noclegu, dlatego za nocleg, na przykład w kabinie ciężarówki, należna jest wypłata ryczałtu.

WYPADEK W PRACY
Zgodnie z art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek w pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; innych czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Każdy wypadek w pracy powinien zostać zgłoszony i w związku z nim powinien zostać sporządzony protokół powypadkowy BHP. Protokół określa wszelkie okoliczności zdarzenia, które mogły bezpośrednio przyczynić się do jego wystąpienia. Na ich podstawie stwierdza się czy wypadek zostaje zakwalifikowany, jako wypadek w pracy.

ŚMIERĆ PRACOWNIKA Z WINY PRACODAWCY
Gdy dochodzi do śmierci pracownika w wypadku przy pracy, szczegółowo wyjaśniane są jej przyczyny i okoliczności. W przypadku, gdy stwierdzone zostają nieprawidłowości w przestrzeganiu przyjętych norm czy przepisów BHP, może okazać, że śmierć pracownika nastąpiła z winy lub z przyczynieniem pracodawcy.
W takich sytuacjach najbliższa rodzina zmarłego, ma możliwość dochodzenia od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych.
Poza należnym zasiłkiem pogrzebowym, jednorazowym odszkodowaniem z ZUS, oraz odprawą pośmiertną wypłacaną przez pracodawcę, najbliższa rodzina zmarłego, to jest mąż, żona, dzieci, rodzice mogą wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do pracodawcy. Jeżeli pracodawca posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, roszczenia zostaną wypłacone przez ubezpieczyciela OC pracodawcy. Jeśli pracodawca nie posiada takiej polisy, roszczeń można dochodzić drogą cywilną.

OC ROLNIKA A POWAŻNE USZKODZENIE CIAŁA
Osoba zajmująca się działalnością rolniczą i posiadająca własne gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie obejmuje szkody, które zostały wyrządzone osobie trzeciej z winy rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie.
Takimi szkodami mogą być uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć w ich następstwie, a także zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.
W przypadku, gdy osoba poszkodowana doznała poważnego uszkodzenia ciała, zawinionego przez ubezpieczonego, ubezpieczyciel OC rolnika jest zobowiązany do wypłaty odpowiednich świadczeń mających na celu rekompensatę powstałej szkody. Poszkodowany może dochodzić od ubezpieczyciela OC zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu utraconych zarobków w czasie niezdolności do pracy, a także renty uzupełniającej w przypadku trwałej niezdolności do pracy oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeśli takie wystąpią u poszkodowanego.

ŚMIERTELNY WYPADEK W ROLNICTWIE
Do wypadków w rolnictwie w dalszym ciągu dochodzi na ogromną skalę. Również wysoki pozostaje odsetek wypadków śmiertelnych. Ich przyczyną zwykle jest upadek poszkodowanego z wysokości, potrącenie, uderzenie lub pochwycenie przez maszyny.
W zależności od miejsca i okoliczności w jakich dochodzi do wypadku, możliwe jest uzyskanie odpowiednich świadczeń przez osoby najbliższe zmarłemu. Świadczenia takie zostaną przyznane przez KRUS – w przypadku, gdy osoba poszkodowana podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolnika, oraz z ubezpieczenia OC rolnika, jeśli na skutek działalności rolniczej śmierć została poniesiona przez osobę trzecią. Świadczeniami, o jakie mogą ubiegać się najbliżsi zmarłego, czyli małżonek lub małżonka, dzieci, a także w szczególnych wypadkach rodzice czy rodzeństwo, są zasiłek pogrzebowy a także jednorazowe odszkodowanie z KRUS – o ile wypadek zostanie określony wypadkiem przy pracy rolniczej. Z polisy ubezpieczenia OC rolnika można natomiast dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią najbliższej osoby, renty z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej, oraz odszkodowania obejmującego zwrot poniesionych kosztów pogrzebu i innych poniesionych kosztów w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY
Protokół powypadkowy jest zdecydowanie najistotniejszym dokumentem, jaki wykonuje się po zajściu wypadku podczas wykonywanej pracy.
W oparciu o ustalenia w nim zawarte, dany wypadek zostaje lub nie zostaje uznany wypadkiem przy pracy, co z kolei ma bezpośredni wpływ na możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń oraz ich wysokość. Protokół ten musi zawierać ustalenia dotyczące przyczyn, przebiegu i skutków wypadku. Powinien także wskazywać na wszelkie okoliczności związane z tym wypadkiem, a także możliwe przyczynienie pracodawcy lub samego poszkodowanego. Ustaleń dokonuje powołany do tego celu zespół powypadkowy. Protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony w terminie 14 dni od zawiadomienia pracodawcy o wypadku lub jeśli czas ten musiał zostać wydłużony treść protokołu musi to opóźnienie wyjaśnić. Następnie dokument powinien zostać zatwierdzony przez pracodawcę i doręczony poszkodowanemu, który ma prawo zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia, co do jego treści.

ODPRAWA POŚMIERTNA
W przypadku, gdy dochodzi do śmierci pracownika na skutek wypadku przy pracy, najbliższa rodzina może ubiegać się ododatkowe świadczenie z tytułu śmierci pracownika, zwane odprawą pośmiertną. 
Świadczenie to należy się w związku z śmiercią w czasie trwania stosunku pracy, podczas jej świadczenia – zatem nie tylko w odniesieniu do wypadku przy pracy, ale także, gdy śmierć nastąpiła w czasie pracy, podczas urlopu lub pobierania zasiłku chorobowego. To świadczenie przysługuje przede wszystkim małżonkowi osoby zmarłej i dzieciom (własnym, małżonka, przysposobionym) do ukończenia 16 lat, chyba, że kontynuują naukę – w takim wypadku nie dłużej niż do ukończenia 25 lat. W szczególnych wypadkach o świadczenie mogą ubiegać się także wnuki, rodzeństwo i rodzice.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY
Jednym z elementów wynikających ze stosunku pracy jest odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone przez pracownika przy wykonywaniu czynności w związku z wykonywaną pracą. Oznacza to, że jeżeli z winy pracownika, w trakcie wykonywania jego obowiązków, dojdzie do powstania szkody, to za tę szkodę odpowiadał będzie pracodawca. Pracownik w takiej sytuacji nie ponosi osobistej odpowiedzialności. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Poszkodowany, który poniósł szkodę na skutek działania pracownika, może to być również inny pracownik, może dochodzić swoich roszczeń jedynie od pracodawcy.
Natomiast pracodawca po spełnieniu roszczenia będzie mógł zwrócić się do sprawcy szkody z tzw. roszczeniem regresowym. Innymi słowy oznacza to, że będzie mógł dochodzić zwrotu kosztu wynikającego z obowiązku naprawienia szkody od pracownika, który doprowadził do powstania szkody. W przypadku, jeśli wyrządzenie szkody przez pracownika nastąpiło nieumyślnie, pracodawca będzie mógł dochodzić kwoty nieprzekraczającej trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.