ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana jest Amesto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-101) przy ul. Zagójska 10/12, lok. 43. NIP: 1132845249 KRS: 0000395026. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@amesto.pl

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Przetwarzając dane, administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe zawarte w umowie pomiędzy Panią/Panem a Amesto Sp. z o.o. będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone lub przedawnione.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – realizując to prawo administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie, której przetwarzanie dotyczy;
– prawo uzyskania kopii danych – realizując to prawo administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych osobie zgłaszającej żądanie;
– prawo do sprostowania – realizując to prawo administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
– prawo do usunięcia danych – realizując to prawo jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od administratora usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane;
– prawo do ograniczenia przetwarzania – realizując to prawo jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, co do których kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający administratorowi zweryfikować zasadność żądania;
– prawo do przenoszenia danych – realizując to prawo jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od administratora danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo żądać, aby administrator Pani/Pana dane osobowe, o ile to techniczne możliwe, przesłał innemu podmiotowi;
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – realizując to prawo jest Pani/Pan uprawniona/y w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
– prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – realizując to prawo może Pani/Pan w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
– prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan, ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
– prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Amesto polityka prywatności

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się z nami.

O nas

Amesto Group specjalizuje się w odszkodowaniach za wypadki w pracy, wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, szkody górnicze, zmiany miejscowego planu zagsopodarowania oraz innych.